Adatkezelési tájékoztató

A jelen dokumentum célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti azokat a feltételeket, melyekkel összhangban az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (bejegyzett székhely: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Magyarország; a továbbiakban: NNG vagy Társaság) által fenntartott www.igonavigation.com weboldalon, annak látogatása vagy használata során a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) személyes vagy anonim adatai gyűjtésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek. A Tájékoztató különösen a következő tényekről tartalmaz tájékoztatást: az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Kérjük, figyelmesen olvassa át a jelen Tájékoztatót!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalon találhatók olyan hivatkozások, melyek külső weboldalakra vezetnek. A külső weboldalak használatára azon oldalak saját adatvédelmi szabályai vonatkoznak, a jelen Tájékoztató erre a használatra nem terjed ki. Miután Ön ezekre a hivatkozásokra vagy a megadott gombra kattintott, az NNG-nek nincs ráhatása ezen oldalakon megadott személyes adatok összegyűjtése, tárolása vagy kezelése tekintetében.

A weboldal bizonyos funkcióinak megfelelő használatához a Felhasználók a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adataikat adják meg, illetve az NNG a weboldal Felhasználók által történő látogatása, használata során a Felhasználókról az alábbiak szerinti körben adatokat gyűjt. A weboldalon a legtöbb információ személyes adat megadása nélkül hozzáférhető, azonban a kapcsolatfelvételre szolgáló funkció csak személyes adatok megadásával használható. A weboldal használatának feltétele, hogy a látogatók, illetve a weboldalon hozzáférhető funkciókat használó felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételeket.

Az NNG a weboldal működtetése, illetve a weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során történő adatkezelésekre vonatkozóan kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseire, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásaira. Az NNG betartja a vonatkozó európai uniós aktusokat, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Adatkezelő

A weboldalon megadott adatokat az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (bejegyzett székhely: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Magyarország; a továbbiakban: NNG vagy Társaság) kezeli. A megadott adatokhoz az NNG adatkezelés céljának megvalósításában részt vevő munkatársai, vezetői, valamint az NNG számítógépes rendszerének kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jogszabály által adott felhatalmazás vagy a Felhasználó Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint megadott hozzájárulása, azaz az adatkezelés önkéntes, jóllehet bizonyos esetekben, a hozzájárulás visszavonása esetén a törvényben meghatározott feltételek fennállásakor az adatkezelés jogalapja az Info tv. 6. § (5) bekezdés b) pontja.

A weboldal használatával, illetve az adatok megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon beleegyezését adja ahhoz, hogy az NNG az Ön személyes adatait a jelen Tájékoztató előírásaival és a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje. A kapcsolatfelvétel céljából megadásra kerülő személyes adatok megadásakor a jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

Adatbiztonság

Az NNG tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv. adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Így különösen a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag azon munkatársainak enged hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van. A személyes adatok megsértése esetén az NNG a vonatkozó jogszabályok szerinti értesítési kötelezettségének, továbbá a jogsértés megszüntetésére vonatkozó eljárási kötelezettségének haladéktalanul eleget tesz.

A weboldal látogatásával kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat („cookie-kat”) helyez el az Ön számítógépén. Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez, illetve anonim látogatási információk gyűjtéséhez szükségesek. Ön képes az adatállományok elhelyezését a böngészőprogram beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

Alkalmazott cookie: Google Analytics

Cél: A weboldal a Google Analytics eszközt használja, hogy látogatási adatméréseket végezzen, és információt gyűjtsön arról, hogyan és hol használják a Felhasználók a weboldalt. Az NNG az információt jelentések készítésére és a weboldal fejlesztésére használja. Az adatok anonim módon kerülnek összegyűjtésre, beleértve a weboldal felhasználóinak számát, illetve az arra vonatkozó információt, hogy a Felhasználók honnan érkeztek a weboldalra, és mely oldalakat látogatták meg a weboldalon belül. Az összegyűjtött adatok nem vezethetőek vissza egy adott felhasználóhoz. A Google adatvédelemről szóló további információiért kattintson ide.

Alkalmazott cookie: Session

Cél: A session cookie-k alkalmazása a Felhasználó azonosításához szükséges. A felvett információ a munkamenet végéig kerül tárolásra, annak végével törlődik.

Alkalmazott cookie: Persistent

Cél: A cookie a Felhasználó által alkalmazott nyelvi beállítások megjegyzésére szolgál. A cookie 1 év után automatikusan törlődik.

Az NNG szerverei a weboldal hozzáférési szintjein automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználó IP-címét, a felhasznált böngészőprogram és operációs rendszer típusát, a látogatott oldalak URL-címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az NNG kizárólag összesített, automatizált és feldolgozott formában kezeli a weboldal esetleges hibáinak kijavítása, minőségbiztosítási és statisztikai célokra.

A weboldalon igénybe vehetőou kapcsolatfelvétel funkció használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az NNG-vel a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén az alábbi adatok megadáskor valósul meg személyesadat-kezelés:

  • Teljes név
  • E-mail cím
  • Ország
  • Igénybe vett termék megnevezése
  • Üzenetben esetlegesen megadott személyes adatnak minősülő információk

A fenti adatok megadása a kapcsolatfelvétel feltétele. A megadott adatok közül adatvédelmi szempontból „személyes adat”-nak minősül minden adat, amely természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Felhasználó vállalja, hogy az általa a weboldalon megadott valamennyi személyes adat valós és pontos. 

Az adatkezelés célja

Az NNG személyes adatokat kizárólag a Felhasználó felé tett tájékoztatásnak megfelelően, előre meghatározott, konkrét cél elérése érdekében kezel. Az NNG kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá ezen adatokat az NNG a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A kapcsolatfelvétel során megadott adatok kezelésének célja az NNG felé kommunikált kérdés vagy kérés megválaszolása, illetve elintézése, kivizsgálása, a Felhasználó tájékoztatása az NNG válaszáról, az ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatás minőségének ellenőrzése, a hatékonyság mérése, statisztika készítése.

Adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel céljából a Felhasználó által megadott adatokat az NNG az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeli, annak megvalósulásakor, utóbbi hiányában legkésőbb az adat felvételétől számított 2 év időtartam múlva törli azokat.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Adatainak törlését bármikor kérheti. Adattörlési kérelmét az NNG-hez kell benyújtania az alábbiakban megadott levelezési vagy e-mail címre. Az NNG minden olyan tárolt személyes adatot is töröl, melynek ismerete a célhoz már nem szükséges, vagy ha a személyes adatok tárolása jogi okokból már nem megoldható. A törvény által megőrizni előírt személyes adatok tárolását a fentiek nem érintik.

Adatai kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjeiről, az adatokra vonatkozó esetleges incidensekről a customersupport@igonavigation.com e-mail-címen keresztül vagy a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. postacímre eljuttatott levelében kérhet tájékoztatást. Az NNG a személyes adatkezelésre vonatkozó információt írásban a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül megadja. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Felhasználó a fenti módon kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy zárolását. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az NNG rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes; vagy azt a Felhasználó kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; továbbá ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

Ön a fenti pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az NNG a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az NNG az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az NNG-nek a Felhasználó tiltakozására vonatkozó döntésével nem ért egyet, továbbá jogainak megsértése esetén, továbbá ha az NNG a döntését a vonatkozó határidőn túl hozza meg, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználó dönthet úgy, hogy az irányadó általános szabályok mellett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), illetőleg az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Info tv. 14–18.§§ és 21–23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

A jelen Nyilatkozat közzétételének napja és érvényességének kezdete 2016.04.18.

Kalandra fel!

Szóval bepakoltál, megtankoltad a kocsit, az út csak rád vár. Hogyan tovább?

Töltsd le az ingyenes próbaverziót, vásárold meg a további funkciókat és országokat, és vágj neki a következő kalandodnak!